กลุ่มพัฒนาสมรรถนะก่อนเข้าสู่ตำแหน่งและวิทยฐานะ

กลุ่มพัฒนาสมรรถนะก่อนเข้าสู่ตำแหน่งและวิทยฐานะ

นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนัก และ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

นางสาวนงเยาว์ อยู่ธูป
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นางศิริลักษณ์ จันทร์วรานนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายกิตติ สมศรี
พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวมริสสา ปาเลย์
พนักงานบันทึกข้อมูล